ಟೆಂಡರ್ / ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಇಲಾಖೆ / ಕಚೇರಿ ವಿವರಗಳು
DUDC, DC Office Tender for Posting of Outsourced DEO and Stenos

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಯಾ ವಿಭಾಗಗಳು / ಕಚೇರಿಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು / ಲೋಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.